23.06.2021 ob 23:08
Deli članek
243 milijard evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad

Bruselj (MOREL)- Evropski parlament je v sredo potrdil tri sklade za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije EU v skupni vrednosti 251 milijard evrov. Tako imenovani kohezijski sveženj zajema evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg), Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad ter pravila o skupnih določbah, to je sklop norm za regionalne, kohezijske in socialne sklade v naslednjih sedmih letih. Vse tri uredbe bodo 30. junija objavljene v Uradnem listu EU, veljati pa bodo začele dan za tem.

V skladu s pravili o skupnih določbah bosta morala tako program Interreg kot regionalni in kohezijski sklad vsaj 30 % sredstev usmeriti v podnebne ukrepe, krožno gospodarstvo ter naložbe v trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest. Predvideni so tudi posebni ukrepi za mala in srednja podjetja ter najbolj oddaljene regije.

Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad

S proračunom v višini 243 milijard evrov (v cenah iz leta 2018), kar je približno četrtina večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027, so regionalni in kohezijski skladi skupaj največje naložbeno orodje EU.

Prispevali naj bi k okrevanju po pandemiji covida-19, zato bodo podprli tudi kulturo, trajnostni turizem in digitalizacijo ter povečali odpornost javnega zdravstva.

Naložbe v jedrsko energijo in fosilna goriva so izključene iz financiranja. Do 31. decembra 2025 pa se lahko financirajo projekti, katerih cilj je nadomestiti premog z zemeljskim plinom.

Interreg: financiranje čezmejnih projektov in sodelovanja v sosednjih regijah EU

Proračun evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) bo v obdobju 2021–2027 znašal 8,05 milijarde evrov (v cenah za leto 2018), kar je 3-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Skupna stopnja sofinanciranja je običajno 80 %, v najbolj oddaljenih regijah pa 85 %.

72,2 % teh sredstev bo namenjenih za čezmejno sodelovanje, sredstva za nadnacionalno in medregionalno sodelovanje ter sodelovanje z najbolj oddaljenimi regijami pa predstavljajo 18,2 %, 6,1 % oziroma 3,5 %. Manjšim projektom se lahko iz programa Interreg dodeli do 20 % sredstev.

Zakonodaja določa skupne določbe za regionalni in kohezijski sklad, Sklad za pravični prehod, Evropski socialni sklad plus ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Ti instrumenti skupaj predstavljajo približno tretjino celotnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 s skupno 330 milijardami evrov (v cenah iz leta 2018).

Države članice, ki želijo prejeti sredstva, bodo morale spoštovati Listino EU o temeljnih pravicah, cilje trajnostnega razvoja OZN in Pariški sporazum ter spodbujati enakost spolov in se boriti proti diskriminaciji. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)