07.07.2021 ob 09:39
Deli članek
Trideset milijard evrov za infrastrukturne projekte, ki bodo povezali regije Evropske unije

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament je v torek sprejel posodobljeni program za Instrument za povezovanje Evrope in zagotovil nova sredstva za prometne, digitalne in energetske projekte za obdobje 2021–2027. Parlament in Svet EU sta sprejela dogovor o posodobljenem programu za Instrument za povezovanje Evrope za obdobje 2021–2027, vrednem 30 milijard evrov. Namenjen bo financiranju prometnih, energetskih in digitalnih projektov z dodano vrednostjo za Evropsko unijo. Program bo zagotovil, da bodo bistveni vseevropski projekti, kot so Rail Baltica, infrastruktura polnilnih postaj z alternativnimi gorivi in uvedba omrežja 5G na pomembnih prometnih oseh, v skladu z načrtom končani do leta 2030.

Poslanci so 60 % sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope dodelili projektom, ki bodo prispevali k izpolnitvi podnebnih ciljev Unije, 15 % sredstev energetskega stebra pa bo namenjenih za čezmejne projekte na področju energije iz obnovljivih virov.

Instrument za povezovanje Evrope sestavljajo trije stebri. 23 milijard evrov je namenjenih prometnim projektom, 5 milijard energetskim projektom in 2 milijardi digitalnim projektom. Približno 10 milijard evrov, dodeljenih za čezmejne prometne projekte, bodo prispevali kohezijski skladi. S temi sredstvi bodo države članice dokončale manjkajoče prometne povezave. 1,4 milijarde evrov bo namenjenih za hitro dokončanje večjih projektov izgradnje manjkajočih čezmejnih železniških povezav, ki jih bo Komisija izbrala na konkurenčni osnovi.

V digitalnem sektorju bo Instrument za povezovanje Evrope podpiral razvoj projektov skupnega interesa, kot so varna in zanesljiva zelo visokozmogljiva digitalna omrežja in sistemi 5G ter digitalizacija prometnih in energetskih omrežij.

Namen programa je tudi povečati interoperabilnost energetskih omrežij in zagotoviti, da bodo financirani projekti skladni z evropskimi in nacionalnimi podnebnimi in energetskimi načrti.

Parlament in Svet EU sta sprejela tudi nova pravila o vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T), ki poenostavljajo postopke izdaje dovoljenj za projekte TEN-T, da bi olajšali njihovo dokončanje. Države članice bodo morale določiti kontaktno točko za nosilca vsakega projekta in zagotoviti, da postopek za pridobitev dovoljenja za začetek projekta ne bo trajal več kot štiri leta.

Poročevalec pri Odboru za promet in turizem Marian-Jean Marinescu (PPE, Romunija) je dejal: „CEF bo posodobil prometne povezave po vsej EU. Evropi bo pomagal pri premagovanju izzivov, povezanih z razogljičenjem prometnega sektorja, in hkrati prispeval zlasti k uresničitvi slogana “prehod na železnice”. Zapolnitev še preostalih vrzeli na področju prometa bo tudi spodbudila mobilnost ljudi in blaga.“

Soporočevalec pri Odboru za promet in turizem Dominique Riquet (Renew, Francija) je dodal: „Doseganje ciljev iz zelenega dogovora ne bo mogoče brez nadgradnje naše infrastrukture za prihajajoč zelen in digitalen prehod. Naslednja generacija CEF se začenja v pravem trenutku za uresničitev tega prehoda.“

Poročevalka pri Odboru za industrijo, raziskave in energetiko Henna Virkkunen (PPE, Finska) je poudarila: „CEF financira ključne čezmejne povezave ter projekte na področju obnovljivih virov energije in bo Evropi omogočil velik korak na poti proti digitalnemu in podnebno nevtralnemu gospodarstvu. To je ključno za ohranitev naše konkurenčnosti v prihodnje.“

Posodobljeni Instrument za povezovanje Evrope bo začel veljati po objavi novih pravil v Uradnem listu Evropske unije. Uporabljala se bodo retroaktivno od 1. januarja 2021. Države članice bodo imele dve leti časa, da se pripravijo na izvajanje pravil za izboljšanje TEN-T. To so sporočili iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)