25.05.2022 ob 17:02
Deli članek
Dividenda znaša šest centov bruto

28.redna skupščina Elektro-Ljubljana

Ljubljana (MOREL)- Na današnji 28. redni seji skupščine Elektra Ljubljana so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2021, prejemki uprave in članov nadzornega sveta in politike prejemkov organov vodenja. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na 28. redni seji skupščine delničarjev Elektra Ljubljana je bilo prisotnih 89,96 % odstotkov zastopanega kapitala družbe. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 4.695.670,32 EUR. Del bilančnega dobička, v znesku 2.347.835,16 EUR, se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,06 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 2.347.835,16 EUR, ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 7. 2022, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 7. 2022.

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024 je skupščina imenovala družbo Ernst & Young d.o.o.

Delničarji so se seznanili, da sta od marca 2022 nova predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Andrej Malenšek in Robert Lekše. To je sporočila Mateja Pečnik. (konec)