19.11.2021 ob 10:53
Deli članek
Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje ustvarile proizvodne dejavnosti

Ljubljana (MOREL)- Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2019 zaposloval 29.689 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 2,01 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev. Vrednost celotne proizvodnje okoljskega blaga in storitev je v letu 2019 znašala 2,01 milijarde EUR ali za 0,4 % več kot v letu 2018.

Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 985,5 milijona EUR ali 49,2 %. Proizvodnja specializiranih izvajalcev okoljskih storitev, tj. tistih, ki so glede na dejavnost, za katero so bili registrirani, spadali (po SKD) v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, je znašala 259,3 milijona EUR ali 12,9 % celotne okoljske proizvodnje. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji v letu 2019 prispeval 88,3 milijonov EUR ali 4,4 %.  

1.165,7 milijona EUR ali 58,1 % celotne okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo proizvodov in storitev za varstvo okolja, 839,5 milijona EUR ali 41,9 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov).

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v letu 2019 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov (40,1 %). Sledile so okoljska domena ravnanje z odpadki (18,5 % celotne vrednosti okoljskih izdelkov in storitev), upravljanje odpadnih voda (14,4 %) in varstvo zraka in klime (14,2 %).

Sektor okoljskega blaga in storitev je v letu 2019 izvozil za 773,4 milijonov EUR okoljskega blaga in storitev ali za 0,7 % manj kot v letu 2018; 88,5 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 11,3 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te dejavnosti so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost oz. število zaposlenih v sektorju okoljsko blago in storitve se izraža v številu polnovrednih delovnih moči. Polnovredna delovna moč je ekvivalent za eno osebo, ki je eno leto polno zaposlena (tj. s polnim delovnim časom) na delovnem mestu na ekonomskem ozemlju države.

Celotno proizvodnjo tega sektorja je v letu 2019 ustvarilo 29.689 polnovrednih delovnih moči ali 1,1 % več kot v letu 2018. To so sporočili iz SURS. (konec)