24.06.2021 ob 09:48
Deli članek
Občina Piran nadaljuje s prepovedjo tranzitnega prometa na lokalnih cestah

Piran (MOREL)- Na Občini Piran smo z namenom, da v čim večji meri preprečimo zastoje na lokalnih cestah, ki otežujejo vsakdanje življenje naših občanov na lokalnih cestah in se priključujejo na cestno omrežje preko državnih cest Valeta – Sečovlje in Koper – Dragonja, v času zadnjih dveh turističnih poletnih sezon prepovedali tranzitni promet. S postavitvijo vertikalne signalizacije smo na teh cestah dovolili le lokalni promet! Poleg ukrepov na področju postavitve nove vertikalne prometne signalizacije smo dosegli s pomočjo Prometno informacijskega centra, da so ponudniki navigacijskih storitev vnesli v svoje sisteme informacijo, da je tranzitni promet na lokalnih cestah, ki jih upravlja Občina Piran, prepovedan. S tem ne prihaja več do tega, da večina posodobljenih navigacijskih sistemov v primeru zastojev na državnih cestah preusmerjajo uporabnike na lokalne ceste. Vsak konec tedna so na nov prometni režim na vseh najbolj ključnih priključkih iz državnih na lokalne ceste opozarjali na nova pravila še najeti študenti.

Z enako prakso opozarjanja na nov prometni režim začenjamo tudi letos. S tem namenom bodo do nadaljnjega ob koncih tedna in ob vseh prometno najbolj obremenjenih terminih opozarjali tranzitne potnike, da je uporaba lokalnih cest za izogibanje prometnim zastojem na državnih cestah na področju piranske občine prepovedana. Poleg že postavljene vertikalne prometne signalizacije, ki informira vse udeležence v cestnem prometu, da je tranzitni promet na lokalnih cestah prepovedan, opozarjamo na slednje uporabnike še z dodatnimi trijezičnimi dopolnilnimi tablami. Na teh je na fluorescenčno rumenozelenem ozadju poudarjena višina globe 200,00 EUR za vse voznike, ki prepovedi tranzita na lokalnih cestah ne bodo upoštevali in bodo v postopku obravnavani s strani redarske službe ali policije.

Karlo Radovac, podžupan Občine Piran, je ob tem poudaril: »Verjamemo, da bomo z vsemi temi ukrepi tudi v času letošnje turistične sezone na občinskih lokalnih cestah zmanjšali tranzitni promet in bistveno pripomogli k pretočnosti in varnosti prometa za naše občane na področju Sečovelj, Dragonje, Svetega Petra, Nove vasi, Padne in ostalih zaselkov. Praksa zadnjih dveh let in številne pohvale občanov iz prometno najbolj izpostavljenih delov naše občine potrjujejo smotrnost naše odločitve.«

To je promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče in promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče. Poleg naštetih spadajo še avtošole, ki imajo na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče. (konec)