27.09.2021 ob 17:58
Deli članek

Ljubljana (MOREL)-  Svet zavoda UKC Ljubljana  je odločal o imenovanju generalnega in strokovnega direktorja UKC Ljubljana. Za generalnega direktorja je soglasno imenoval Jožeta Golobiča. Mandat traja štiri leta. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada Republike Slovenije. Za strokovnega direktorja UKC Ljubljana je Svet zavoda za naslednje štiri letno obdobje soglasno imenoval prof. dr. Jadranko Buturović Ponikvar, ki ji je pred imenovanjem soglasno podporo podal tudi Strokovni svet UKC Ljubljana.

Na 8. redni seji Sveta UKC Ljubljana so člani Sveta obravnavali poslovanje UKC Ljubljana v prvih sedmih mesecih. Seznanili so se s poročilom covidu-19 ter poročilom Urada za pohvale in varstvo pacientovih pravic.

Ob tem je predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj povedal: »Zadovoljen sem, da smo danes imenovali tako generalnega kot strokovnega direktorja, saj je to predpogoj za stabilnost delovanja zavoda. Oba sta nas prepričala s programom dela in razvoja naše največje bolnišnice. Pred vodstvom je zahtevno obdobje – še vedno imamo epidemijo ostale bolezni ne počivajo, investicije so v polnem teku. Vodstvo ima velike izzive, kot so izboljšati poslovanje zavoda, krpati manko kadra, zagotoviti ustrezne pogoje za karierni razvoj vsakega posameznika ter najpomembneje - zagotavljati dostopnost do zdravstvenih storitev kljub trenutnim preprekam, s katerimi se sooča zdravstvo. V Svetu zavoda bomo skrbno preverjali uresničevanje zastavljenih ciljev.«

Jože Golobič se je ob imenovanju zahvalil Svetu UKC Ljubljana za zaupanje in dodal: »V center pozornosti v programu postavljam pacienta in skrb za varno, kakovostno in pravočasno zdravstveno obravnavo. Njegove potrebe so na prvem mestu. Seveda to ni samoumevno, saj je za to potreben ustrezno motiviran, usposobljen in nagrajen kader. Vzpostaviti je treba pogoje za varno delo, njihovo dobro počutje na delovnem mestu, strokovni razvoj, pedagoško in znanstveno raziskovalno delo ter s tem omogočiti karierni razvoj. Ob vsem tem pa skrbeti za uravnoteženo poslovanje. Trudil se bom po najboljših močeh, da z ekipo sodelavcev realiziramo zastavljene cilje.«

»Moja ključna naloga bo ohraniti visok nivo in nadaljnji strokovni razvoj UKC Ljubljana v stabilnih, umirjenih in ustvarjalnih pogojih dela. Delovala bom združevalno in sodelavce usmerjala v tisto, kar nam je skupno in osnovno poslanstvo: skrb za paciente. Ob začetku mandata strokovne direktorice januarja 2018 sem povedala, da če bi imela na izbiro cel svet, bi za zdravljenje sebe in svojih najbližjih vedno izbrala UKC Ljubljana. Po slabih štirih letih, ko sem ga spoznala zunaj okvira svoje stroke, mislim enako tudi danes,« je ob ponovni izvolitvi poudarila prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar.

Poslovanje UKC Ljubljana 1-7 2021: UKC Ljubljana je v prvih sedmih mesecih leta 2021 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 26,4 mio evrov. Primerjava prihodkov 2021 z 2020 v vseh ključnih postavkah kaže v 2021 boljšo realizacijo prihodkov. Najbolj ključno pogodbo z ZZZS UKC Ljubljana presega v enakem obdobju za 20 mio evrov, kar je dober rezultat, glede na to, da v letu 2020 začetek leta ni bil v znamenju epidemije. Velik izpad prihodkov (18 mio evrov) je posledica slabšega izvajanja rednega delovnega programa na največjih klinikah zaradi posledic epidemije (pomanjkanje kadra zaradi premestitev na covid oddelke). Pri materialih so poglavitne razlike glede na preteklo leto pri dragih zdravilih (Veklury itd.), ki jih v preteklem letu ni bilo, medinskem materialu za enkratno uporabo (maske, rokavice, vizirji) ter pri rentgenološkem in diagnostičnem materialu. Pri storitvah beleži UKC Ljubljana porast primerjalno z letom 2020 na področju storitev inštitutov medinske fakultete (3 mio evrov) ter ZTM (1 mio evrov). Pomemben doprinos k negativnemu rezultatu v okviru storitev predstavljajo tudi stroški preko študentskega servisa, ki so večji od lanskih v enakem obdobju za 1,5 mio evrov. Rast je posledica angažiranja vse večjega števila študentov, skoraj v celoti na področju zdravstvene nege, ki v veliki večini nadomeščajo manko negovalnega kadra. Največji prirast negativnega rezultata se je zgodil v mesecu aprilu 2021, ko je iz 6 mio evrov negativnega rezultata v mesecu marcu poskočil na 20 mio evrov v mesecu aprilu. To je bila v največji meri posledica nižjih cen za covid paciente in ravno prvi trije meseci 2021 so bili z vidika števila hospitaliziranih covid-19 pacientov v UKC Ljubljana najbolj kritični.

»Poslovanje UKC Ljubljana v prvem polletju ni optimalno. Dobro je, da so prihodki iz naslova izvajanja programa ZZZS, ki so se v primerjavi z lanskim letom kljub epidemiji povečali. Realizacija nekaterih programov, kjer so storitve plačane po realizaciji, kot je na primer vsa diagnostika je dobra. Izboljšanje poslovanja si UKC Ljubljana v prihodnjih mesecih obeta tudi iz naslova Nacionalnega programa za skrajševanje čakalnih dob ter podaljšanjem in razširitvami nekaterih posebnih programov, kjer ima kapacitete za delo v popoldanskem času in ob sobotah,« je izpostavil predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj.

Pacienti z boleznijo covid-19 se zdravijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter v prostorih DTS. Po sklepu Ministrstva za zdravje UKC Ljubljana zagotavlja v tej fazi epidemije 100 akutnih (25 % vseh slovenskih posteljnih kapacitet) in 45 intenzivnih postelj (38 % vseh slovenskih posteljnih kapacitet). Kljub prerazporeditvam kadra v covid oddelke elektiva deluje, vendar v manjšem obsegu, kot bi želeli. Od 27. 12. 2020 do 20. 9. 2021 je UKC Ljubljana opravil 35.735 cepljenj, od tega s 1. odmerkom 18.589, z 2. odmerkom 14.893 ter s 3. odmerkom 1.241 cepljenj.

Eno izmed temeljnih poslanstev Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je varstvo pravic pacientov, zaposlenih in drugih. V prvem polletju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je Urad za pohvale in pacientove pravice obravnaval skupno 829 zadev, kar je 66% več kot v letu 2020 (499), in sicer: 148 prvih zahtev, 143 pohval, 50 pritožb, 377 zahtev za posredovanje zdravstvene dokumentacije idr. 12,6 % zadev je povezanih s covidom-19. Med najpomembnejšimi cilji Urada v letošnjem letu je okrepiti delo mediacijskega centra.

»Dobro je, da UKC Ljubljana v tem trenutku ne predvideva zapiranj oddelkov zaradi covida-19. Cepilni center pred urgenco deluje vsak dan za vse prebivalce, ki se želijo cepiti. V Svetu zavoda si želimo, da bi se čim več tistih, ki se še niso odločili za cepljenje, to storili čimprej. Ugotavljamo tudi, da ima Urad za pohvale in pacientove pravice vsako leto več dela in da bodo potrebne dodatne kadrovske okrepitve,« je ob zaključku povedal predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj. To so sporočili iz UKC Ljubljana. (konec)