08.12.2021 ob 18:54
Deli članek
UKC ob koncu leta beležili presežek odhodkov nad prihodki

 

Ljubljana, (MOREL)- Na 11. redni seji Sveta UKC Ljubljana so se člani sveta seznanili z mesečnim poročilom o zdravljenju pacientov s covidom-19 v UKC Ljubljana, obravnavali so poslovanje in ključne aktivnosti za izboljšanje poslovanja UKC Ljubljana. Predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je povedal: »Svet UKC Ljubljana deluje odgovorno. Ocenjujemo, da tako Svet UKC Ljubljana kot tudi vodstvo budno spremljata in obvladujeta prihodke in odhodke zavoda s skupnim ciljem, da se poslovanje naše največje bolnišnice optimizira. Zato smo na dnevni red 11. seje umestili točko o celovitem poslovanju zavoda do konca leta.« 

»V UKC Ljubljana smo pripravili projekcije poslovanja do konca leta. Zagotovo bomo ob koncu leta beležili presežek odhodkov nad prihodki. Dejstvo je, da zaradi epidemije beležimo velik izpad realizacije programa, mnogo elektive je odpadlo, zaradi manka kadra zdravstvene nege in premeščanja na covid oddelke rastejo nenačrtovani stroški študentskega in nadurnega dela, rastejo stroški osebne varovalne opreme in gotovih zdravil za zdravljenje pacientov s covidom-19, stroški materiala, stroški storitev zunanjih inštitutov (IMI MF, ZTM). Dodatno se bodo povišali stroški dela z naslova Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Svetu zavoda smo predstavili različne projekcije, v katerih smo upoštevali dodatna finančna sredstva za omilitev posledic epidemije covida-19 za obdobje od januarja do decembra 2021, in sicer po PKP8; skupaj PKP8 in PKP10; ter skupaj PKP8 in PKP10 z nepriznanim preseganjem programa. Pomembno je čimprejšnje sprejetje PKP10, in v kolikor bo sprejet, bo na koncu leta po projekciji, v kateri je upoštevan PKP8 in PKP10 presežek odhodkov znašal okrog 23 mio eur. V primeru odpravljene anomalije v metodologiji izračuna in upoštevanega preseganja programa bo ta znašal okrog 18 mio eur. V kolikor pa bi uspeli z ZZZS doseči dogovor o spremembah cen storitev, ki bi upoštevale že nekaj let neupoštevane dodatne stroške iz razloga zakonskih sprememb minimalne plače, regresa in povračila za prevoz na delo (na letni ravni to znaša prb. 15 mio eur, ali vsaj del teh stroškov), pa bi lahko bil rezultat še bistveno boljši. 

Gre za zahtevno leto in epidemija nas je zopet oddaljila od realizacije začrtanega programa. Soočili smo se z dodatnimi, nenačrtovanimi stroški, ogromno teh na račun lastnih sredstev. Kar nekaj programa je neplačanega ali pa premalo glede na stroške storitev, tudi v tem segmentu bomo morali v prihodnje ukrepati,« je povedal generalni direktor Jože Golobič.

Predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je povedal: »Vodstvo UKC Ljubljana nam je danes predstavilo poslovanje do konca letošnjega leta ter ključne aktivnosti, ki so že v teku ali pa se bodo še izvajale z namenom izboljšanja poslovanja in niso na škodo pacientov oziroma zmanjšane dostopnosti do zdravstvenih storitev. Nekateri prihranki bodo vidni že naslednje leto, nekateri pa kasneje, skupaj jih je v načrtu za 18 mio eur. Vsekakor bo Svet zavoda bdel nad uresničevanjem začrtanih aktivnosti. Zaključil pa bi rad s pohvalo, da je UKC Ljubljana lahko v izjemno kratkem času izvedel vse postopke javnega naročanja, nabave, dobave in montaže opreme iz naslova kohezijskih sredstev, namenjenih za covid-19, in sicer v celotni predvideni višini 14 mio eur.« 

Dodatno pojasnilo: UKC Ljubljana je iz naslova PKP8 prejel dodatna sredstva v višini 2,7 mio eur, iz naslova PKP10 pa pričakuje še 20 mio eur. Je pa UKC Ljubljana že opozoril na anomalijo v metodologiji izračuna pri pripravi izračuna 80 % razlike izpada realizacije.  Namreč v PKP8 je navedeno, da se razlika izračuna med dogovorjeno vrednostjo programa ter celotno poročano realizacijo izvajalca. Tak način izračuna se UKC Ljubljana zdi nekonsistenten, saj je v celotno poročano realizacijo vključena tudi realizacija, ki je presežena, vendar nam jo ZZZS ne plačana. Izvajalci smo s tem oškodovani dvakrat. O neustreznem načinu obračuna smo opozorili tako ZZZS, kot tudi MZ ter predlagali dopolnitev PKP10.  To so sporočili iz UKC Ljubljana. (konec)