06.05.2024 ob 09:49
Deli članek
Izboljšati osnutek predloga zakona za enako obravnavo ljudi, ki so preboleli raka

Miha Lobnik

Ljubljana (MOREL)- Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje priporočil, naj pri pripravi zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov konkretneje utemelji nekatere predlagane rešitve z vidika varstva pred diskriminacijo. Kot je opozoril, bi zakon kljub dobrim namenom lahko povzročil diskriminatorno obravnavo, če bi njegova vsebina tudi po sprejetju ostala taka, kot je zdaj v osnutku predloga zakona.
Ministrstvo za zdravje si s pripravo omenjenega zakona prizadeva, da bi imeli tisti, ki so preboleli raka, hepatitis C, ali živijo s hivom, pri dostopu do zavarovalniških in finančnih storitev enako obravnavo in enake možnosti kot tisti, ki niso imeli teh diagnoz. Kot je v priporočilih na osnutek zakona navedel Zagovornik, pa ministrstvo v njem ne utemelji, zakaj bi to pravico dalo samo tistim, ki so preboleli ti dve bolezni oziroma ki živijo s hivom. Opozoril je, da bi to lahko povzročilo slabšo obravnavo ljudi, ki so imeli kakšno drugo bolezen, ki se morda upošteva pri sklepanju zavarovanj, posojil ali pri drugih finančnih produktih, pa jih osnutek zakona ne omenja. Zato je ministrstvo pozval, naj dodatno utemelji, zakaj s predlogom zakona ureja samo status nekaterih uspešno zdravljenih.
Zagovornik je ministrstvu priporočil tudi, naj dodatno pojasni, zakaj kljub temu, da si prizadeva, da bi bili tudi tisti, ki so ozdravljeni raka in hepatitisa C ali živijo s hivom, obravnavani enako kot drugi zdravi ljudje, v osnutku zakona za to vseeno postavi nekaj pogojev. Osnutek zakona namreč predvideva, da se »pravica do pozabe« teh treh diagnoz pri zavarovalnih pogodbah upošteva, če se iztečejo do dopolnjenega 65. leta in če njihova zavarovalna vsota ne presega 280.000 evrov. Pri hipotekarnih posojilih pa se to zgodi, če znesek hipoteke ne presega 500.000 evrov. Zagovornik je ministrstvo opozoril, da bi takšno pogojevanje lahko pomenilo diskriminatorno obravnavo na podlagi starosti in zdravstvenega stanja prav teh uspešno zdravljenih, ki naj bi jih predlagana zakonska ureditev pred tem ščitila.
Zagovornik je v svoji praksi že ugotovil diskriminacijo osebe, ki živi s hivom, pri sklepanju nezgodnega zavarovanja. Zavarovalnica v postopku ugotavljanja diskriminacije ni uspela dokazati, da bi morali zavrnitev sklenitve zavarovanja temu posamezniku obravnavati kot dopustno izjemo v smislu 13. člena zakona o varstvu pred diskriminacijo. Zato je Zagovornik ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine zdravstvenega stanja na področju dostopa do dobrin in storitev. Zagovornik je z raziskavo Dostopnost zavarovanj za ljudi, ki živijo s hivom, ki jo je izvedel leta 2020, ugotovil, da so tem ljudem v Sloveniji praviloma nedostopna zavarovanja za težke bolezni (in podobna zdravstvena zavarovanja), življenjska zavarovanja pa so jim dostopna ob prilagojenih pogojih.(konec)