17.05.2024 ob 11:12
Deli članek
Izdatki za zdravstveno varstvo v 2022 višji kot leto prej

Ljubljana (MOREL)- Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo (brez investicij) so v 2022 znašali 5,46 milijarde EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za kurativno zdravljenje ter za zdravila in drugo medicinsko blago. Izdatki sektorja država so se na letni ravni povečali za 10,8 %. V primerjavi z letom prej so se tekoči izdatki za zdravstveno varstvo (tj. izdatki brez investicij), ki predstavljajo izdatke za končno potrošnjo zdravstvenih storitev in blaga rezidentov, zvišali za 10,1 %, na 5,46 milijarde EUR. V deležu BDP (9,6 %) so bili za 1,1 odstotne točke večji kot v predkoronskem letu 2019. Izdatki za storitve, opravljene v bolnišnicah, so znašali 38,6 % od skupnih tekočih izdatkov za zdravstvo, izdatki za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih ambulantah, so obsegali 24,5 %, izdatki za zdravila in drugo medicinsko blago (lekarne in drugi ponudniki medicinskega blaga) pa 21,5 %. 

Razmerje med javnimi in zasebnimi viri pri financiranju zdravstvenega varstva se med leti ne spreminja bistveno: delež javnih virov je znašal 74,3 %, delež zasebnih virov pa 25,7 %. Sredstva iz obeh virov so se v primerjavi z 2021 zvišala – tista iz zasebnih virov za 8,1 %, sredstva iz javnih virov pa za 10,8 %. Osnovni nosilec financiranja zdravstvenega varstva so skladi socialne varnosti. Ti so tudi v opazovanem letu prispevali nekoliko manj kot dve tretjini tekočih izdatkov za zdravstvo. V strukturi zasebnih izdatkov je delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj znašal 46,3 %, delež neposrednih izdatkov gospodinjstev 49,8 %, delež izdatkov družb (za storitve sistematskih pregledov zaposlenih) 3,4 % in delež izdatkov neprofitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, 0,4 %.
Izdatki gospodinjstev za zdravstvene storitve in blago so obsegali 700 milijonov EUR ali za 9,7 % več kot v letu pred tem. Neposredno iz žepa (doplačila oz. samoplačništvo) so gospodinjstva največ denarja porabila za zdravila in drugo medicinsko blago (56,9 %), sledili so izdatki za ambulantne kurativne obravnave (37,7 %), pri čemer so zobozdravstvene storitve predstavljale 11,1 % vseh tovrstnih sredstev v obliki doplačil. Več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstveno varstvo (76,7 %) je bilo porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja ter za zdravila in drugo medicinsko blago. Po deležu so sledili izdatki za storitve dolgotrajne zdravstvene oskrbe – zdravstveni del. Izdatki za storitve kurativnega zdravljenja so bili za 10,7 % višji kot v 2021, izdatki za zdravila in drugo medicinsko blago pa za 14,8 %.
Izdatki za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe starostno obnemoglih, bolnih in invalidnih oseb so znašali 639 milijonov EUR oz. za 18,3 % več kot v 2021, izdatki za socialni del pa 215 milijonov EUR oz. za 7,1 % več. Skupna nominalna rast izdatkov za dolgotrajno oskrbo je bila 15,3-odstotna. V deležu BDP je to pomenilo 1,5 %.
Največji del izdatkov za zdravstveni del dolgotrajne oskrbe je bil namenjen za izvajanje dolgotrajne oskrbe v institucijah; znašal je 53,9 %. 45,8 % teh izdatkov je bilo porabljenih za zagotavljanje take oskrbe na domu; to so upravičenci lahko prejemali v obliki storitve ali oskrbe (patronažna služba, storitve pomoči na domu in osebne asistence ter družinski pomočniki) ali v obliki denarnega prejemka. Nekoliko manj kot pol odstotka je bilo namenjeno za izvajanje take oskrbe v okviru storitev dnevnega varstva. V primerjavi z 2021 so bili izdatki, namenjeni izvajanju dolgotrajne oskrbe na domu (zdravstveni del), znatno višji – za 23,7 %.
Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo (brez investicij) so po prvih ocenah lani znašali 5,94 milijarde EUR. Glavni viri financiranja zdravstvenega varstva so bili skladi socialne varnosti (64,6 % vseh virov financiranja) in izdatki gospodinjstev iz žepa (12,9 %). Sledila so sredstva iz prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj z 12,3-odstotnim deležem, sredstva centralne in lokalne države z 9,3 % ter sredstva podjetij (družb) in nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, z 0,9 %. To so sporočili iz SURS. (konec)