29.09.2022 ob 20:17
Deli članek
Kljub zaščiti avtorjev ne obremenjujemo izobraževalnega procesa

Avtor Flickr, Lucélia Ribeiro

Ljubljana (MOREL)-  Državni zbor je danes sprejel noveli zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Z novelama Slovenija prenaša določbe dveh evropskih direktiv v slovenski pravni red. Na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da s spremembami zagotavljajo višjo varstvo avtorskih pravic, obenem pa ne omejujejo uporabe gradiv v izobraževalne namene. Pavšalno nadomestilo za uporabo gradiv v digitalnem učnem okolju bodo avtorji prejemali šele od 1. septembra 2024. Stroške teh nadomestil pa bo za izobraževalne ustanove, financirane s strani državnega proračuna, krilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Enaka ureditev velja že danes za fotokopiranje tiskanih gradiv v izobraževalne namene.

Slovenija s tem prenaša dve direktivi, in sicer s področij teh pravic na enotnem digitalnem trgu ter pravil izvrševanja tovrstnih pravic za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in določene prenose televizijskih ter radijskih programov.

V procesu priprave in sprejema zakonodaje sta ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino dvakrat opravila zelo široko javno razpravo in gradivo večkrat medresorsko uskladila ter zbrala predloge in pripombe številnih deležnikov. »Interesi različnih deležnikov so bili izjemno nasprotujoči, zato smo se po izčrpanju možnosti iskanja skupnih kompromisnih rešitev in časovne stiske pri sprejemu obeh zakonov osredotočili predvsem na prenos vseh določb obeh evropskih direktiv. Sprejeti noveli predstavljata uravnotežene rešitve na področju avtorske zakonodaje ter v največji možni meri upoštevata deležnike na trgu. Se pa zavedamo, da nismo uspeli razrešiti vseh vprašanj, zato po sprejemu obeh zakonov z deležniki načrtujemo nadaljevanje razprave o možnih nadaljnjih izboljšavah avtorske zakonodaje,« je povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han.

Spremembe obeh zakonov bodo prispevale k boljšemu delovanju notranjega digitalnega trga, zagotavljale visoko stopnjo varstva imetnikov avtorskih pravic, lajšale ureditev tovrstnih pravic ter vzpostavile okvir za ustrezno koriščenje avtorskih in drugih varovanih del s strani uporabnikov oziroma različnih javnosti. »Prenovljena avtorska zakonodaja kljub zaščiti pravic avtorjev in urejanju nadomestil le-teh, ne zvišuje stroškov izobraževanja, kot je bilo v zadnjih tednih moč brati v različnih medijih. Šole bodo še naprej lahko uporabljale slikovni in besedilni material za dopolnitev razlag učiteljev v učilnicah,« poudarja minister Han. Bodo pa po novem avtorji prejemali nadomestila za uporabo njihovih del pri poučevanju v digitalnih okoljih, in sicer se bo to nadomestilo obračunavalo od 1. septembra 2024 naprej. »Za tiste izobraževalne ustanove, ki so financirane iz državnega proračuna, bo stroške teh nadomestil krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši, šole in univerze višjih stroškov iz tega naslova ne bodo imeli,« še pomirja minister Han.

Pomembne novosti uvajamo tudi na področju besedilnega in podatkovnega rudarjenje na spletu, ki se lahko izvaja za komercialne namene ali pa za namene znanstvenega raziskovanja. Konkretno gre za algoritme, ki so bolj zmogljivi od splošnih spletnih brskalnikov in tako dostopajo do več informacij. Takšno rudarjenje bo za namene znanstvenega raziskovanja brezplačno, imetniki pravic pa ga bodo morali omogočiti.

Novelirano avtorsko zakonodajo je pripravilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter službo vlade RS za digitalno preobrazbo. To so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo. (konec)