15.04.2024 ob 23:03
Deli članek
Objavljen 1. javni razpis za naložbe v infrastrukturo

Ljubljana (MOREL) – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 12. aprila 2024 v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je skoraj 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. MKGP z razpisom krepi aktivnosti za odpravo posledic po lanskoletnih poplavah, za izboljšanje lastnosti tal in dostopov na kmetijska zemljišča.

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, prav tako sta upravičen strošek tudi odvoz naplavin in plavja ter sanacija manjših plazov v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih sredstev.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Nepovratna sredstva v višini 4.928.677 evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. maja 2024 do vključno 26. julija 2024 do 14. ure.(konec)