07.05.2024 ob 18:31
Deli članek
Sprejeta evropska zakonodaja za okrepitev vloge organov za enakost

Ljubljana (MOREL)- Svet EU je sprejel zakonodajo o standardih za državne organe, ki v državah članicah EU skrbijo za varstvo pred diskriminacijo in zagotavljanje enake obravnave in enakih možnosti. V Sloveniji je ta organ Zagovornik načela enakosti, ki ga od ustanovitve vodi Miha Lobnik. Zagovornik Lobnik je potrditev zakonodaje pozdravil: »Ne bo se več moglo zgoditi, da bi vlade enostransko in povsem brez argumentov spremenile temeljne pogoje za delovanje Zagovornikov.«

Zaradi pravil Evropske unije o enakosti mora imet vsaka država članica vsaj en organ, ki skrbi za varstvo pred diskriminacijo. V Sloveniji je bil posebej za to leta 2016 vzpostavljen neodvisni državni organ Zagovornik načela enakosti, ki je pristojen za ugotavljanje diskriminacije in spodbujanje enake obravnave in enakih možnosti v javnem in zasebnem sektorju.

Po oceni Evropske komisije, evropskih poslancev in tudi Sveta EU je med nacionalnimi organi za enakost veliko razlik v delovanju, pristojnostih in sredstvih, ki jih države namenjajo tem organom za opravljanje vseh nalog in pristojnosti. Zaradi tega imajo Evropejci v različnih državah različno raven zaščite pred diskriminacijo.

Komisija je zato predlagala, Evropski parlament in Svet EU pa nato dorekla in sprejela zakonodajo za poenotenje standardov pri zagotavljanju varstva pred diskriminacijo. Novi standardi za organe za enakost prinašajo primerljivo raven varstva pravice vsakega izmed nas, da smo varni pred diskriminacijo, na ravni celotne Unije.

Sprejeta evropska zakonodaja, ki jo bodo morale države članice EU implementirati v najkasneje dveh letih, med drugim zahteva, da države zagotovijo neodvisno delovanje organov za enakost – da torej ti pri izvajanju nalog ne zahtevajo ali sprejemajo navodil vlade ali kateregakoli drugega javnega ali zasebnega subjekta.

Ključno pri tem je zagotoviti zadostne človeške, tehnične in finančne vire organom. Zahtevano je stabilno financiranje organov iz državnih proračunov, kar naj predvideva tudi zagotovitev dodatnih sredstev v primeru povečanega obsega prijav diskriminacije ali dodelitve novih nalog organom za enakost.

Nova evropska zakonodaja zahteva tudi, da se ministrstva in druge državne ustanove pri sprejemanju ali izvajanju zakonodaje, politik in drugih ukrepih posvetujejo z organi za enakost.

Od držav članic pa pričakuje tudi, da zagotovijo zbiranje anonimiziranih podatkov o enakopravnosti, enakih možnostih in enaki obravnavi, kot so na primer razčlenjeni podatki o osebnih okoliščinah zaposlenih, njihovih prejemkih, vrstah zaposlitve, nazivih, napredovanjih, odsotnostih z dela, da bi tako lahko z obdelavo teh podatkov zaznali morebitno diskriminacijo v obliki neupravičenih razlik zaradi osebnih okoliščin posameznikov.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Nova vseevropska pravila o tem, kako naj bo v državah zagotovljeno učinkovito varstvo ljudi pred diskriminacijo, bodo v pomoč tudi Zagovorniku in žrtvam diskriminacije v Sloveniji. Pomembno je, da se ne bo več moglo zgoditi, da bi vlade enostransko in povsem brez argumentov spremenile temeljne pogoje za delovanje Zagovornikov. Pozdravljam tudi navodilo državnim organom o posvetovanju z Zagovorniki, saj smo vladi tudi sami priporočili, naj pri pripravi zakonodaje in izvajanju politik vedno opravi tudi test, ali bi predlagani ukrepi in politike lahko povzročili diskriminatorno obravnavo. Dajemo tudi priporočila na zakonodajne predloge, ki večkrat ostanejo povsem neupoštevana. Prav tako smo vlado in ministrstva že večkrat pozvali, naj zagotovijo zbiranje podatkov o enaki obravnavi in enakih možnostih, pa tega še vedno ni. Sprejeta evropska zakonodaja o standardih delovanja organov za enakost je zagotovilo, ki smo ga potrebovali, da bomo v Sloveniji varstvo pred diskriminacijo lahko še izboljšali.« (konec)