28.06.2022 ob 21:19
Deli članek
Vladni ne opozicijskim predlogom sprememb zakonov

Ljubljana (MOREL)- Vlada je sprejela mnenje o predlogu zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada predloga ne podpira. Potrebna je celovita presoja in posodobitev vsebin zakona z vidika sedanjih razmer, vključno s prihodnjimi spremembami schengenskega območja, zato v Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo predlog sprememb zakona.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o štipendiranju

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec), in ga pošlje DZ RS.
Predlog zakona med izjemne dosežke, ki jih v skladu z Zakonom o štipendiranju vlagatelji lahko uveljavljajo za pridobitev Zoisove štipendije, na novo umešča najvišja mesta na področju športa na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Vlada Republike Slovenije predloga ne podpira.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Matej Tonin), in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predlagatelj predlaga obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v naravi (v primeru, ko otrok ne obiskuje pouka ali obstaja dolg do javnih služb ali vzgojno izobraževalnih zavodov), pravno podlago za zagotovitev izmenjave osebnih podatkov oseb v stiski, ki so v obravnavi na centru za socialno delo,  da so obsojenci na hišni zapor lahko upravičeni do denarne socialne pomoči ter podaljšanje roka hrambe osebnih podatkov in dokumentov iz zbirke podatkov o denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku. Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ne podpre.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej Tonin) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada ne podpira predlaganih sprememb in dopolnitev. Predlagana določba o uvedbi avtomatizma pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki zaradi uvedbe prekrškovnega postopka je ustavno sporna z vidika 27. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa domnevo nedolžnosti, ki velja tako za kazniva dejanja kot tudi za prekrške. Nastop pravnih posledic storitve prekrška še pred zaključkom prekrškovnega postopka je moč šteti kot, da je izid prekrškovnega postopka prejudiciran oziroma delna »sankcija« (oziroma pravna posledica storitve prekrška) izrečena že vnaprej (kar ex lege, brez izvedbe postopka). Takšna rešitev lahko pomeni le presumpcijo krivde, 27. člen Ustave Republike Slovenije pa dopušča le domnevo (presumpcijo) nedolžnosti. Predlagana določba o znižanju otroška dodatka pa bi posegala v že pridobljeno pravico.
Vlada Republike Slovenijo pripravlja celovito spremembo ureditve starševskega dopusta in nekaj manjših popravkov družinskih prejemkov, predvsem z namenom prenosa Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU (UL L 188, 12.7.2019, str. 79–93) in bo predlagala novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.  

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej Tonin), in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predlagatelj predlaga, da se pri letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva le še dohodek, ne pa tudi premoženje (vpliv premoženja na pravice je namreč majhen, pomeni pa veliko obremenitev postopka), da se otroški dodatek ne upošteva kot dohodek pri priznanju pravice do državne štipendije in subvencije najemnine, da se kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo v celoti ne upoštevata kot dohodek pri priznanju vseh pravic iz javnih sredstev ter poenostavitev postopka priznavanja letnih pravic (poenostavitev pravil upoštevanja dohodka), ki posledično omogoča učinkovito izdajo informativnih izračunov (po veljavnih pravilih se z informativnim izračunom odloča le v polovici primerov), kar posledično razbremenjuje centre za socialno delo. Predlagatelj predlaga tudi, da o podaljšanju pravice do varstvenega dodatka center za socialno delo odloča po uradni dolžnosti ter, da če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, je hkrati upravičena do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki nadomešča dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predlagatelj predlaga še elektronsko vročanje odločb in informativnih izračunov, s čimer se pomembno razbremenjuje glavne pisarne centrov za socialno delo. Mnenje Vlade Republike Slovenije je, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ne podpre.

Vlada ne podpira predloga sprememb Zakona o urejanju trga dela

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matej Tonin) in ga pošlje Državnemu zboru.
Bistvene spremembe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela so podaljšanje dopustnega obdobja vključitve v programe javnih del, možnost napotitve brezposelne osebe, ki je več kot šest mesecev vpisana v evidenci brezposelnih oseb, tudi na zaposlitev na delovno mesto, ki ustreza največ dve ravni nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe brezposelne osebe, ponovna uvedba enostopenjskega ugotavljanja kršitev pri vseh razlogih kršitev obveznosti ter določitev, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja ne bo zadržala izvršitve.
Vlada Republike Slovenije je preučila navedbe in utemeljitve predlagatelja in ocenjuje, da predlog zakona ni ustrezen, zato ga ne podpira. Predlog še ni bil usklajen v okviru socialnega dialoga, na podlagi katerega so bile od leta 2012 dalje sprejete vse večje sistemske spremembe in dopolnitve ZUTD. Vlada Republike Slovenije poudarja, da bo pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev zakona delovala v skladu s koalicijsko pogodbo, spremembe in dopolnitve zakona pa bodo morale biti v največji možni meri predhodno usklajene s socialnimi partnerji.(konec)