15.09.2023 ob 19:33
Deli članek
Za interventne ukrepe 47 milijonov evrov

Ljubljana (MOREL)- Vlada je sprejela sklep, da se ministrstvu za naravne vire in prostor, Direkciji Republike Slovenije za vode (DRSV), zagotovi sredstva za izvedbo interventnih ukrepov, in sicer v višini 47 milijonov evrov. Sredstva se zagotavljajo za dela na vodni infrastrukturi, ki so potrebna zaradi odprave posledic poplav iz avgusta 2023.

DRSV bo za izvedbo izrednih ukrepov zaradi škodljivega delovanja voda v okviru odprave posledic poplav in plazov, poleg izvajalcev gospodarskih javnih služb urejanja voda, zagotovil tudi dodatne izvajalce.

Vlada je sprejela  tudi predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Slovenije avgusta 2023, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazove in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda. Predhodna ocena škode v gospodarstvu znaša skoraj 318 milijonov evrov. Sredstva za izvedbo predhodnega programa v vrednosti skoraj 32 milijonov evrov bodo zagotovljena v okviru sredstev državne proračunske rezerve in v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije. 
Predplačilo sredstev bo na osnovi ocene škode oziroma na osnovi predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče dodeljeno upravičencem največ do višine 10 % ocene škode, kar znaša 31.770.908 evrov za ocenjeno škodo na strojih in opremi, škodo na zalogah in škodo zaradi izpada prihodka. Gre za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavode in zadruge, ki so utrpeli škodo v prizadetih občinah, in zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje. (konec)