19.10.2006 ob 00:07
Deli članek
Sarajevo, 18. oktobra 2006 ((MORELONASA) - Okvirni sporazum o partnerstvu za pristupanje pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH (FBiH), potpisali su danas u Sarajevu predstavnici APET grupe iz Austrije i elektroprivreda iz FBiH.
Okvirni sporazum su, u sjedištu Vlade FBiH, potpisali predstavnik APET grupe Kristijan Tino Teraneo (Christian Tino Terraneo), direktor JP Elektroprivrede BiH Enver Kreso i direktor JP Elektroprivrede HZ HB Vlado Marić.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo pojasnio je ovom prilikom kako je danas potpisani okvirni sporazum konkretizacija ranije odluke Vlade FBiH, koja je APET ranije odredila za strateškog partnera za izvođenje pripremnih radnji za izgradnju hidroelektrana (HE) na rijeci Drini, Bosni, Unac i Šuica.
Naime, Vlada FBiH je 28. septembra ove godine donijela Odluku o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateškog partnera i pristupanju dodjeli koncesije.
Odluka je donesena radi dugoročnog obezbjeđenja električne energije i zadovoljavanja potrošnje i obezbjeđenja pozicije FBiH na regionalnom tržištu ovim energentom, te s ciljem deblokade investicionog zastoja u energetskom sektoru.
Tom odlukom izgradnja energetskih objekata u Ustikolini, Vranduku, Rmanj Monastiru, Tuzli, Kaknju i Bugojnu dodjeljuje se JP Elektroprivreda BiH, a Vrilo i Kongoru će graditi JP Elektroprivreda HZ H-B.
Za strateškog partnera dvije elektroprivrede, za objekate u Ustikolini, Vranduku, Rmanj Monastiru i Vrilu, proglašen je javnim pozivom odabrani konzorcij APET-grupa iz Austrije.
Ovo partnerstvo se temelji na dva principa, i to da FBiH ostane u vlasništvu resursa u sadašnjem odnosu i da se u provođenju aktivnosti poštuje cjelokupna zakonska regulativa FBiH i BiH.
Ono se zasniva i na uvođenju novih tehnologija, učešću u istražnim radovima, izradi fisbiliti studije i projektovanju, izradi tenderske dokumentacije i odabiru isporučioca opreme i izvođača radova, edukaciji kadrova i uposlenika i finansiranju.
Istom odlukom Vlade FBiH, između ostalog, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti u istražnim radovima i izradi dokumentacije i da da saglasnost na potpisivanje Ugovora o partnerstvu.
Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Enver Kreso izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja Sporazuma, te kazao da neće komentarisati odluke Vlade FBiH, bar neke njene dijelove, čiju zakonitost i eventualno diskriminatorski odnos između kompanija se eventualno mogu prepoznati u njoj.
"Ipak, izraziću zadovoljstvo što je APET grupa, između 37 zainteresiranih, odabrana za strateškog partnera za realizaciju ovog projekta. Razlog za zadovoljstvo je višedecenijsko iskustvo koje Elektroprivreda BiH ima sa većinom kompanija koje čine APET grupu. Nadamo se da ćemo razmjenjujući iskustva, a koristeći znanja i napredne tehnologije do kojih možemo doći putem APET grupe, napraviti u BiH potencijale koji će snažno i pozitivno odrediti njenu budućnost", rekao je Kreso.
Generalni direktor JP Elektroprivreda HZ HB Vlado Marić podsjetio je da danas potpisani Sporazum nije prvi potpisan sa austrijskim partnerima.
Pojasnio je da je sličan sporazum potpisan 1997. godine, a odnosio se na realizaciju projekta HE Mostarsko blato, "koju upravo ove godine realiziramo".
Prema mišljenju predstavnika austrijske APET grupe, ovaj sporazum predstavlja početak saradnje i obavezu APET grupe da pruži značajan doprinos svemu što BiH želi postići u poboljšanju postojećih i izgradnji novih kapaciteta, te u iskorištavanju svojih potencijala u energetskom sektoru.
"Austrija raspolaže visokokvalitetnim tehnologijama u oblasti iskorištavanja energetskih potencijala. Sva ta iskustva objedinjene su i s njima raspolaže APET grupa, te joj je namjera da u saradnji sa bh.partnerima ostvari ono što je cilj ovih projekata", rekao je Teraneo.
Ministar Hećo je izrazio očekivanje da će kompanije, potpisnice sporazuma, u što kraćem vremenskom roku krenuti sa realizacijom izrade izvedbenih projekata, "kako bismo došli u poziciju da što prije krenemo u izgradnju ovih objekata".
Prema njegovim riječima, za izgradnju jedne HE potrebne su dvije do tri godine, što znači da je potrebno ubrzati pripremne aktivnosti na izgradnji navedenih HE, "da se ne bi desilo da BiH ponovno dođe u poziciju kada neće imati dovoljnih količina električne energije za sopstvene potrebe".
"Očekujem da nakon ovog potpisivanja, rukovodstva kompanija potpisnica pojedinačno za svaku aktivnost naprave ugovore, na koje će saglasnost uz mišljenje Vlade FBiH davati ovo ministarstvo. Tako ćemo dobiti potrebnu dokumentaciju za gradnju objekata, nakon čega će Vlada biti u mogućnosti svojom odlukom o izgradnji da nastavi ovaj proces. Želimo da ovaj proces brzo bude pokrenut i da u kratkom vremenskom roku dođemo u poziciju da realizujemo ovu ideju, koja je konkretizovana današnjim sporazumom", istakao je ministar Hećo.
Izrazio je očekivanje da će uskoro uslijediti i potpisivanje ovog sporazuma sa strateškim partnerom za izgradnju termoelektrana i sanaciju rudnika.
"Iznenađen sam što je veći interes bio za poslove koji se odnose na termoelektrane, nego za hidroelektrane", prokomentirao je ministar Hećo tvrdnje pojedinih medija o slabom interesu za izgradnju termoelektrana.
Hećo je pojasnio da potpisivanjem današnjeg sporazuma, APET grupa učestvuje samo u izradi studija, "a nakon što se raspiše tender, ukoliko pojedine firme iz APET grupe budu konkurentne, one će učestvovati u izgradnji i isporuci opreme".
Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost ove investicije, koja se odnosi na četiri HE (Ustikolina, Vranduk, Rmanj Monastir i Vrilo) je oko 800 miliona eura, a ukupna snaga hidroelektrana je oko 200 megavata.
"Očekujemo da bi do početka ljeta mogli imati izvedbene studije, nakon čega bi Vlada FBiH mogla donijeti odluku o nastavku ovog procesa, odnosno odluku o izgradnji, a danas potpisani sporazum samo je priprema", kazao je on.
Ambasador Austrije u BiH Verner Almhofer (Werner Almhofer) pojasnio je da APET grupa jeste industrijski klaster kojeg je osnovala Vlada Austrije prije osam godina.
Ovaj klaster objedinjuje firme, odnosno čini grupaciju koja nastupa na svjetskom tržištu.
Podsjetio je na dugogodišnja iskustava APET-a, što će doprinijeti uspješnoj realizaciji ovih projekata.
"Vjerujem da su i predstavnici firmi iz Austrije, koji su se okupili ovim povodom, razumjeli dio izlaganja ministra Heće, te da će sa odgovarajućim zanimanjem pratiti razvoj aktivnosti vezano za nove projekte u oblasti izgradnje termoelektrana", kazao je ambasador Almhofer.
Trgovinski savjetnik Austrijske ambasade Robert Luk (Robert Luck), na konferenciji za novinare 29. septembra ove godine, izrazio je zadovoljstvo što je Vlada FBiH između 37 ponuđača izabrala konzorcij APET za strateškog partnera u realizaciji novih investicijskih projekata u energetskom sektoru.
Kako je tada istakao Luk, ovaj izbor je još jedan dokaz izuzetno dobrih bilateralnih privrednih veza BiH i Austrije.
Pojasnio je da strateško partnerstvo podrazumijeva isporuku optimalne opreme za predviđene projekte na hidrocentralama Ustikolina, Vranduk, Rmanj Manastir i Vrilo, pod uslovima određenim smjernicama Evropske unije (EU), posebno onim koji se tiču emisije štetnih gasova.
Austrijska ponuda obuhvata saradnju u okvirima strateškog partnerstva na svim stepenima projekta. To je podrška u oblasti pripremnih radova i studije izvodivosti, izrade modela finansiranja, definiranja, dimenzioniranja i isporuke opreme, zatim definiranja, dimenzioniranja i izvođenja građevinskih radova, komisioniranja radova, te školovanja personala i održavanje.
APET je prije osam godina formirala Vlada Republike Austrije, s ciljem uspostavljanja bilateralne saradnje na međunarodnim tržištima u sektoru energije i zaštite okoliša.
Ovaj konzorcij sastoji se od vodećih austrijskih preduzeća iz oblasti industrije, banaka specijaliziranih za finansiranje izvoza, te snabdjevača energijom.
Luk je na istoj konferenciji za novinare naglasio kako APET ima interes da dobije poslove preostalog dijela tendera, odnosno da postane strateški partner za izgradnju rudnika i termoelektrana, o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada FBiH u naredna tri mjeseca.
APET je skraćenica od Austrian Power and Enwironment Technology GmbH. (kraj)