20.11.2021 ob 23:15
Deli članek
Slovenski invalidi imajo evropsko kartico ugodnosti

 


Brdo pri Kranju (MOREL)- Slovenija je ena dejavnejših držav na področju uresničevanja pravic invalidov in kot predsedujoča Svetu EU odločno podpira udeležbo invalidov v vseh vidikih družbe v EU. Verjamemo, da bo k temu prispevala tudi današnja konferenca, na kateri smo se osredotočili na večje zagotavljanje multimodalne mobilnosti in dostopnosti, ki sta ključni za večjo udeležbo in opolnomočenje invalidov v družbi.

Minister Janez Cigler Kralj je ob tem dejal: »Pravice invalidov so ena temeljnih vrednot Evropske unije. V EU imamo 87 milijonov invalidov – poskrbeti moramo, da lahko živijo samostojno, imajo enake priložnosti, dobre pogoje za delo in možnost za polno sodelovanje v družbi. Le tako bomo lahko zagotovili pravične in trajnostne družbe, sploh v luči strukturnih sprememb, ki jim bomo priča v prihodnosti.« Predsednik Evropskega invalidskega foruma (EDF) Yannis Vardakastanis pa je poudaril, da so »predsedovanja EU pomembna priložnost za odpravo ključnih ovir, s katerimi se invalidi še vedno spoprijemajo, da bi v celoti uživali svoje človekove pravice in pravice kot državljani EU«.

Udeleženci konference so se najprej osredotočili na pomembnost multimodalne mobilnosti in dostopnosti zunanjega in notranjega grajenega okolja, informacijske tehnologije ter transporta. Predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) Borut Sever je opozoril: »Čeprav dostopnost posebej ureja Konvencija o pravicah invalidov v 9. členu, je tema dostopnosti prisotna v celotnem besedilu konvencije. Enakopraven dostop, prevoz ter informacijsko-komunikacijske tehnologije so prvi pogoj za socialno aktivacijo invalidov.«

V nadaljevanju so nekatere države predstavile svoje izkušnje s projektom Evropska kartica ugodnosti za invalide, med njimi je tudi Slovenija, ki je projekt zastavila celostno, kartico zapisala v zakonodajo in projekt izvedla kot prva država v EU. S kartico lahko invalidi v državah EU uveljavljajo različne ugodnosti in popuste, ki omogočajo večjo svobodo in dostopnost za invalide. Zato je ključno, da se projekt razširi na vse države članice EU.

Predstavljena je bila tudi nova evropska strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030, ki je okvir za nadaljnji napredek pri zagotavljanju, da imajo invalidi enak dostop in možnosti za sodelovanje na vseh področjih družbenega življenja ter se jim ne kratijo človekove pravice. Poudarjena so bila področja deinstitucionalizacije, zavezujoče zakonodaje in financiranja.

Na konferenci je državni sekretar Cveto Uršič kot primer dobre prakse predstavil umestitev slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije ter pozval tudi druge države članice, da sledijo našemu vzoru. Slovenija je peta država v Evropi, ki ima znakovni jezik priznan kot ustavno kategorijo, in prva država na svetu, ki ima v Ustavo Republike Slovenije vpisan jezik gluhoslepih.

Konferenco je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organiziralo v sodelovanju z EDF in NSIOS. Strinjamo se, da je treba pri obravnavi področij, ki se nanašajo na pravice invalidov, sodelovati z invalidi in invalidskimi organizacijami ter tako slediti načelu nič o invalidih brez invalidov. Le tako bodo države članice in sama EU uspešno uresničevale invalidsko zakonodajo.

To je sporočili Urška Pregl, uradna govorka MDDSZ.(konec)