19.10.2011 ob 23:40
Deli članek

 Bruselj, 19. oktober 2011 (MOREL)- Evropska komisija je danes predstavila načrt, po katerem bo financirala za 50 milijard evrov naložb za izboljšanje evropskih prometnih, energetskih in digitalnih omrežij. Namenske naložbe v ključno infrastrukturo so usmerjene v ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti Evrope v času, ko jo ta najbolj potrebuje. Z instrumentom za povezovanje Evrope se bo zagotovilo financiranje projektov, namenjenim vzpostavitvi manjkajočih povezav v evropskih energetskih, prometnih in digitalnih omrežjih, kar bo pripomoglo k dopolnitvi enotnega trga EU. Projekti bodo okrepili tudi okoljske ukrepe v gospodarstvu s spodbujanjem uporabe čistejših prevoznih sredstev, hitrih širokopasovnih povezav in energije iz obnovljivih virov. S financiranjem energetskih omrežij bo mogoče dodatno povezati notranji energetski trg, zmanjšati energetsko odvisnost EU in povečati zanesljivost preskrbe z energijo. Za lažje financiranje instrumenta za povezovanje Evrope je Komisija sprejela tudi pogoje v zvezi s pobudo za projektne obveznice, ki jo je napovedala v strategiji Evropa 2020. S to pobudo želi oživiti trg projektnih obveznic in pomagati tistim, ki spodbujajo individualne infrastrukturne projekte, da bi privabili dolgoročno dolžniško financiranje zasebnega sektorja. Tako bi se spodbudilo ponovno odprtje trga dolžniškega kapitala kot pomembnega vira financiranja v infrastrukturnem sektorju. Komisija predlaga začetek izvajanja pilotne faze v obdobju 2012–2013, kar bosta morala odobriti še Evropski parlament in Svet EU. Hkrati bo začela Evropska investicijska banka pripravljati seznam upravičenih projektov, ki se bodo podprli s pobudo, takoj ko bo začela delovati. Iz instrumenta za povezovanje Evrope bo med drugim 31,7 milijarde evrov namenjenih nadgraditvi evropske prometne infrastrukture, dopolnitvi manjkajočih povezav in odpravi ozkih grl v okviru enotnega prometnega omrežja (TEN-T). Za Slovenijo bo to pomenilo vključitev skoraj celotnega avtocestnega in železniškega omrežja v celovito evropsko omrežje, poleg tega pa tudi v osrednje omrežje (omrežje, ki bo povezovalo najpomembnejše povezave in vozlišča TEN-T po desetih prometnih koridorjih) zaradi geografske lege Slovenije in njenih prometnih vozlišč (Ljubljane in Kopra) ter sosednjih držav.(konec)