23.04.2024 ob 14:27
Deli članek
Poslanci potrdili nova fiskalna pravila EU

Slovenska evroposlanka glasuje/foto MOREL

Strasbourg (MOREL)- Evropski poslanci so potrdili prenovo fiskalnih pravil EU, ki bodo postala jasnejša, naložbam prijaznejša, bolj prilagojena razmeram v vsaki državi in ​​prožnejša. O novih pravilih, odobrenih danes, so se februarja začasno dogovorili Evropski parlament in pogajalci držav članic. Sprejeta so bila naslednja besedila: Uredba o vzpostavitvi novega preventivnega dela Pakta stabilnosti in rasti (SGP): 367 glasov za, 161 glasov proti, 69 vzdržanih; Uredba o spremembi korektivnega dela Pakta stabilnosti in rasti: 368 glasov za, 166 glasov proti, 64 vzdržanih in Direktiva o spremembi zahtev za proračunske okvire 359 glasov za, 166 glasov proti, 61 vzdržanih.

Evropski poslanci so znatno okrepili pravila za zaščito sposobnosti vlade za naložbe. Komisija bo zdaj težje za državo članico uvedla postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, če potekajo bistvene naložbe, vsi nacionalni izdatki za sofinanciranje programov, ki jih financira EU, pa bodo izključeni iz vladnega izračuna izdatkov, kar bo ustvarilo več spodbud investirati.Vse države bodo predložile srednjeročne načrte, v katerih bodo opredeljene njihove ciljne izdatke ter način izvajanja naložb in reform. Države članice z visokimi ravnmi primanjkljaja ali dolga bodo prejele prednačrtne smernice glede ciljnih odhodkov. Da bi zagotovili vzdržne odhodke, so bili uvedeni numerični referenčni zaščitni ukrepi za države s čezmernim dolgom ali primanjkljajem. Pravila bodo dodala tudi nov poudarek, in sicer spodbujanje javnih naložb na prednostnih področjih. Nazadnje bo sistem bolj prilagojen vsaki državi za vsak primer posebej, namesto da bi uporabljal pristop, ki ustreza vsem, in bo bolje upošteval socialna vprašanja. 

Države s čezmerno zadolženostjo ga bodo morale zmanjšati v povprečju za 1 % na leto, če bo njihov dolg višji od 90 % BDP, in v povprečju za 0,5 % na leto, če bo ta znašal med 60 % in 90 %. Če je primanjkljaj države nad 3 % BDP, bi ga bilo treba v obdobjih rasti zmanjšati, da bi dosegel 1,5 % in zgraditi blažilnik porabe za težke gospodarske razmere.

Nova pravila vsebujejo različne določbe, ki omogočajo več prostora za dihanje. Predvsem dajejo tri dodatna leta poleg standardnih štirih za doseganje ciljev nacionalnega načrta. Poslanci Evropskega parlamenta so zagotovili, da se ta dodatni čas lahko odobri iz kakršnega koli razloga, ki se mu Svet zdi primeren, in ne samo, če so izpolnjena posebna merila, kot je bilo prvotno predlagano.

Na zahtevo poslancev Evropskega parlamenta lahko države s čezmernim primanjkljajem ali dolgom zahtevajo postopek razprave s Komisijo, preden ta poda smernice o poti odhodkov. To bi vladi dalo več možnosti, da predstavi svoj primer, zlasti na tej ključni točki v procesu. . Država članica lahko zahteva predložitev revidiranega nacionalnega načrta, če obstajajo objektivne okoliščine, ki preprečujejo njegovo izvajanje, na primer sprememba vlade.

Poslanci Evropskega parlamenta so znatno okrepili vlogo nacionalnih neodvisnih fiskalnih institucij, ki so zadolžene za preverjanje primernosti vladnih proračunov in fiskalnih projekcij, s ciljem, da bo ta večja vloga pripomogla k nadaljnji krepitvi nacionalnega sprejemanja načrtov.

Markus Ferber (EPP, DE) je dejal: "Ta reforma predstavlja nov začetek in vrnitev k fiskalni odgovornosti. Novi okvir bo preprostejši, bolj predvidljiv in bolj pragmatičen. Vendar pa lahko nova pravila postanejo uspešna le, če jih pravilno izvajajo Komisija."

Margarida Marques (S&D, PT) je dejala: "Ta pravila zagotavljajo več prostora za naložbe, prožnost za države članice, da gladijo svoje prilagoditve, in prvič zagotavljajo "pravo" socialno razsežnost. Izvzetje sofinanciranja iz odhodkov Pravilo bo omogočilo novo in inovativno oblikovanje politik v EU. Zdaj potrebujemo trajno naložbeno orodje na evropski ravni, ki bo dopolnilo ta pravila."

Svet mora zdaj uradno potrditi pravila. Ko bodo sprejeti, bodo začeli veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU. Države članice bodo morale svoje prve nacionalne načrte predložiti do 20. septembra 2024. (konec)