21.06.2024 ob 19:27
Deli članek
Dividenda v bruto vrednosti 0,04 EUR na delnico

31. redna seja skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d. / foto Miha Fras

Ljubljana (MOREL)- Na 31. redni seji skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d., je bilo prisotnih 92,39 odstotkov zastopanega kapitala družbe. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, znaša 1.565.223,44 EUR in se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,04 EUR na delnico. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30. 7. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende bodo izplačane 31. 7. 2024.

Delničarji družbe Elektro Ljubljana, d. d., so se na skupščini seznanili z revidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za leto 2023, prejemki uprave in članov nadzornega sveta in s politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Ljubljana, d. d.

Upravi in članom nadzornega sveta, ki so v letu 2023 opravljali to funkcijo in so na tej funkciji v času odločanja skupščine, so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. To so sporočili iz Elektro Ljubljane. (konec)